Meaning of Gayatri Mantra

ॐ भूर्भुवः स्वः

तत्सवितुर्वरेण्यं ।

भर्गो देवस्य धीमहि

धियो यो नः प्रचोदयात् ॥

Do you know what is – Alone Luck

यथा हि एकेन चक्रेण न रथस्य गतिर्भवेत्।
एवं पुरूषकारेण विना दैवं न सिध्यति॥