वंदे मातरम्‌ – A hymn to the Mother Land

वंदे मातरम्‌ वंदे मातरम् । सुजलाम् सुफलाम् , मलयज् शीतलाम् सस्यश्यामलम् मातरम् । शुभ्रज्योत्स्नापुलकितयामिणिम् फुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीम् सुहासिनीम्, सुमधुर भाषिणीम् सुखदाम् वरदाम् मातरम् ।। वंदे मातरम् । सप्त–कोटि-कंठ कल-कल-निनाद-कराले सप्त–कोटि-भुजैघृत-खरकरवाले अबला केन माँ एत बले। बहुबलधारिणीम् नमामि तारिणीम् रिपुदलवारिणीम् मातरम् ।। वंदे मातरम् । तुमि विद्य़ा तुमि धर्म तुमि ह्रदि, तुमि मर्म त्वं हि प्रणाः शरीरे बाहूते…