Jai Shani Dev

” Om nilanjana samabhasam | Ravi putram yamagrajam || Cahaya martanda samhubhutam | Tama namami Shanescharam||”